Viết 1 (Writing 1) nhóm 2 (20h30-21h30. Chủ nhật: 28/11/2021)
Hồng Nguyễn ThịNguyễn Văn Tuấn

Viết 1 (Writing 1) nhóm 2 (20h30-21h30. Chủ nhật: 28/11/2021)

Đợt thi kết thúc học phần  Viết 1 (Writing 1) nhóm 2

Viết 1 (Writing 1) nhóm 1 (19h00-20h00. Chủ nhật: 28/11/2021)
Hồng Nguyễn ThịNguyễn Văn Tuấn

Viết 1 (Writing 1) nhóm 1 (19h00-20h00. Chủ nhật: 28/11/2021)

Đợt thi kết thúc học phần  Viết 1 (Writing 1) nhóm 1

Viết 1 (Writing 1) nhóm 2 (16h00-17h00. Chủ nhật: 28/11/2021)
Hồng Nguyễn ThịNguyễn Văn Tuấn

Viết 1 (Writing 1) nhóm 2 (16h00-17h00. Chủ nhật: 28/11/2021)

Đợt thi kết thúc học phần  Viết 1 (Writing 1) nhóm 2

Đọc 1 (Reading 1) nhóm 1 (14h30-15h30. Chủ nhật: 28/11/2021)
Hồng Nguyễn Thị

Đọc 1 (Reading 1) nhóm 1 (14h30-15h30. Chủ nhật: 28/11/2021)

Đợt thi kết thúc học phần Đọc 1 (Reading 1) nhóm 1

Đọc 1 (Reading 1) nhóm 2 (20h30-21h30. thứ 7: 27/11/2021)
Hồng Nguyễn Thị

Đọc 1 (Reading 1) nhóm 2 (20h30-21h30. thứ 7: 27/11/2021)

Đợt thi kết thúc học phần Đọc 1 (Reading 1) nhóm 2

Đọc 1 (Reading 1) nhóm 1 (19h00-20h00. thứ 7: 27/11/2021)
Hồng Nguyễn Thị

Đọc 1 (Reading 1) nhóm 1 (19h00-20h00. thứ 7: 27/11/2021)

Đợt thi kết thúc học phần Đọc 1 (Reading 1) nhóm 1