Chủ nghĩa xã hội khoa học
Hương Nguyễn Phan Nhã

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đợt thi kết thúc học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

Kinh tế Chính trị Mác LêNin
Hương Nguyễn Phan Nhã

Kinh tế Chính trị Mác LêNin

Đợt thi kết thúc học phần Kinh tế Chính trị Mác LêNin

Triết học Mác - LêNin
Hương Nguyễn Phan Nhã

Triết học Mác - LêNin

Thi kết thúc học phần Triết học Mác - LêNin